Naše příroda - ukázkové číslo - 1/2014 - page 6

– 6 –
Ve zkratce
V E Z K r a T C E
Nevíte o chocholouších?
Chocholouš obecný (Galerida cristata) se stal v posledních letech jedním z nejsmutnějších
symbolů úbytku našich dříve běžných druhů ptáků. Nejprve vymizeli z venkovského pro-
středí, poté postupně opustili i okraje měst. Dnes se chocholouš v České republice nachá-
zí na pokraji vyhynutí.
Poslední ptáci se dnes dají zahlédnout většinou na parkovištích velkých nákupních center
a průmyslových zón. Jistý záblesk naděje pro existenci druhu mohou snad představovat množící
se pozorování chocholoušů z okolí kravínů a polních cest v okolí celoročně přítomných hnojišť.
Z důvodu nedostaku informací o dnešním výskytu chocholoušů je potřebné věnovat současné-
mu rozšíření druhu na našem území zvýšenou pozornost. Případná pozorování těchto ptáků
můžete hlásit na e-mail
nebo na telefonní číslo 605 522 692. Velmi cen-
né jsou i údaje o historickém rozšíření a přibližné době vymizení ptáků z konkrétních lokalit.
a jak chocholouše poznáme? Naštěstí se jedná o poměrně lehce identifikovatelného ptáka.
Chocholouš má rozměry většího vrabce, jeho peří je světlehnědě zbarvené. od blízce příbuzné-
ho skřivana polního (
Alauda arvensis
) ho lehce odlišíme podle přítomnosti výrazné chocholky,
která mu dala jméno. Nejčastěji pobíhá po zemi, kde sbírá potravu, na stromy téměř nesedá.
Mapování výsytu není časově omezeno.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...92
Powered by FlippingBook