Naše příroda, ročník 2015, číslo 4

„Čedič (basalt), zásaditá vyvřelina barvy temné až černé. Z četných odrůd zvlášť rozšířený je basalt plagioklasový, zvaný krátce basalt. Hlavní součástí jsou zásadité plagioklasy, vyskytující se v jedné nebo ve dvou generacích. Další součástí jsou rudy železné (magnetit a ilmenit), olivín, pirokseny, amfibol, augit, biotit. Někdy též melilit a nefelin. Obsah křemíku jest vždycky menší než 55 %; ve skalní hmotě vyskytuje se občas látka sklovitá... Basalt tvoří příkrovy na kůře zemské, potoky a žíly, lom má sloupcovitý. Používá se jej jako kamene stavebního a jako materiálu k výrobě kostek na dláždění. Basalt je součástí skal v Karpatech a balvanů přinesených v diluviu ledovcem. Podle toho, které součásti obsahuje, rozeznáváme čedič živcový (obsahuje-li živec plagioklas), čedič leucitický (s leucitem) a čedič nefelinický. V Čechách vyskytuje se hlavně v Českém Středohoří, v horách Doupovských, v okolí Českého Dubu, na Řípu a Kunětické hoře. Na Moravě v okolí Dvorců v severní Moravě, pak ve Slezsku u Opavy a v okolí Moravské Ostravy. Typickým jeho znakem jest sloupcovitý rozpad při větrání“. Tak definuje čediče Nový velký ilustrovaný slovník naučný z roku 1932.PODMANIVÁ KRÁSA ČEDIČŮ

Text: Hana a Vladimír Motyčkovi / Foto: Hana a Vladimír Motyčkovi a Kamila Motyčková Šírová


Pokud nejste z definice příliš moudří, nijak se tím nermuťte. Současná definice bazaltů, jak se čediče dnes nazývají je sice přesnější, ale rozumějí jí již jen zasvěcení. Posuďte sami: „Bazalty jsou efuzívní ekvivalenty gabra. Spolu s andezity spadají do oblasti 10 QAPF diagramu. Živce jsou zastoupené bazickými plagioklasy (labradorit, bytownit a vzácněji anortit), které tvoří 90–100 %, z křemene a živců, alkalické živce (0–10 % z živců), křemen (0–5 % z křemene a živců). Přibýváním křemene (5–20 %) přecházejí do kvarcbazaltů, bez křemene a s foidy (0–10 % zejména nefelinu) v bazalty s foidy“. Ale nechme cizelování definice odborníkům, v tomto případě petrologům a podívejme se na čediče trochu jinak.


Čedičové varhany u Hlinek

« Návrat zpět »